МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ МІГРАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС

П’ятковська О.Р.
кандидат економічних наук, науковий співробітник
Міжнародного інституту освіти,
культури та зв’язків із діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті окреслено актуальні соціально-економічні виклики, що виникли в країнах ЄС після світової економічної кризи в умовах наявної міграційної кризи. Здійснено систематизацію головних сучасних підходів до застосування відповідних важелів міграційної політики країнами ЄС, які розробляються та реалізовуються як інструменти вирішення цих викликів.
Ключові слова: міграція трудових ресурсів, міжнародна трудова міграція, біженці, міграційна політика ЄС, ринок праці, візова політика, економічна інтеграція, старіння населення ЄС.

Пятковская О.Р. МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИГРАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕС
В статье очерчены актуальные социально-экономические проблемы, возникшие в странах ЕС после мирового экономического кризиса и в условиях имеющегося миграционного кризиса. Осуществлена систематизация основных современных подходов к применению соответствующих механизмов миграционной политики странами ЕС, которые разрабатываются и реализуются в качестве инструментов решения этих проблем.
Ключевые слова: миграция трудовых ресурсов, международная трудовая миграция, беженцы, миграционная политика ЕС, рынок труда, визовая политика, экономическая интеграция, старение населения ЕС.

Pyatkovska O.R. POSSIBLE WAYS OF USING MIGRATION OF HUMAN RESOURCES FOR PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EU COUNTRIES
The article outlines the current socio-economic challenges that have emerged in the EU following the global economic crisis in terms of the current immigration crisis and systemizes main modern approaches in applying the relevant instruments of EU migration policy as tools to address these challenges.
Keywords: migration of labour resources, international labor migration, refugees, EU migration policy, labour market, visa policy, economic integration, the ageing of the EU.

Завантажити статтю (pdf)