НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В КРАЇНАХ ЄС
І ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКІВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

Пробоїв О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено дослідженню проблем зростання міграційних потоків у світі впродовж останніх років. Проаналізовано тенденції і динаміку міграційних процесів у країнах ЄС. Виявлено причини і наслідки виникнення міграційної кризи в Євросоюзі. Окреслено напрями подолання міграційної кризи в ЄС, визначено шляхи регулювання потоків нелегальної міграції.
Ключові слова: глобальна економічна безпека, збройні конфлікти, міграційна криза, нелегальні міграційні потоки, біженці, шукачі притулку.

Пробоев О.А. НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В СТРАНАХ ЄС И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Статья посвящена исследованию проблем роста миграционных потоков в мире на протяжении последних лет. Проанализированы тенденции и динамика миграционных процессов в странах ЕС. Выявлены причины и следствия возникновения миграционного кризиса в Евросоюзе. Очерчены направления преодоления миграционного кризиса в ЕС, определены пути регулирования потоков нелегальной миграции.
Ключевые слова: глобальная экономическая безопасность, вооруженные конфликты, миграционный кризис, нелегальные миграционные потоки, беженцы, искатели убежища.

Proboyiv O.A. WAYS TO OVERCOME THE MIGRATION CRISIS IN THE EU COUNTRIES AND TO REGULATE THE FLOWS OF ILLEGAL MIGRATION
The article examines the problem of growing migration flows in the world in recent years. It analyses the tendencies and dynamics of migration processes in the EU countries. It has revealed the causes and effects of the immerged migration crisis in Europe. The article outlines the directions to overcome the migration crisis in the EU and defines the ways to regulate the illegal migration flows.
Keywords: global economic security, armed conflicts, refugee crisis, illegal migration flows, refugees, asylum seekers.

Завантажити статтю (pdf)