УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ПІД ЧАС ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Могильна Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції
Сумського національного аграрного університету

У статті розкрито сутність поняття якості. Висвітлено основні проблеми, з якими зіштовхуються ветеринарні підприємства у процесі розроблення, впровадження та підтвердження відповідності систем управління якістю відносно міжнародних стандартів. Запропоновано можливі варіанти вирішення зазначених проблем.
Ключові слова: якість, якість продукції, управління якістю продукції, сертифікація, ветеринарні препарати.

Могильная Л.Н. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
В статье раскрыта сущность понятия качества. Освещены основные проблемы, с которыми сталкиваются ветеринарные предприятия в процессе разработки, внедрения и подтверждения соответствия систем управления качеством относительно международных стандартов. Предложены возможные варианты решения указанных проблем.
Ключевые слова: качество, качество продукции, управление качеством продукции, сертификация, ветеринарные препараты.

Mohylna L.M. QUALITY MANAGEMENT OF VETERINARY PRODUCTS OF UKRAINIAN ENTERPRISES ON ENTERING TO THE FOREIGN MARKET
The article reveals the essence of the concept of quality. In addition, highlights the key challenges faced by veterinary enterprises in the development, implementation and verification of conformity of quality management systems in relation to international standards and offers possible solutions to these problems.
Keywords: quality, product quality, product quality control, certification, veterinary medicines.

Завантажити статтю (pdf)