ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Левчук О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Центр воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

У статті розглянуто ключові загрози економічній безпеці України в умовах глобалізації світової економіки. Надано загальну характеристику та негативні особливості процесу глобалізації. Досліджено роль процесу глобалізації в забезпеченні світової безпеки. Проаналізовано динаміку загального обсягу закордонних інвестицій. Визначено основні проблеми міжнародної безпеки та шляхи їх розв’язання в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, світова економіка, фінансова криза, прояви глобалізації, загрози економічній безпеці.

Левчук Е.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ
В статье рассмотрены и проанализированы ключевые угрозы экономической безопасности Украины в условиях глобализации мировой экономики. Представлены общая характеристика и негативные особенности процесса глобализации. Исследована роль процесса глобализации в обеспечении мировой безопасности. Проанализирован общий объем заграничных инвестиций. Определены основные проблемы мировой безопасности и пути их решения в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, финансовый кризис, проявления глобализации, угрозы экономической безопасности.

Levchuk O.V. ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE GLOBAL CHALLENGES
Considered and analyzed the key threats to the economic security of Ukraine in a globalizing world economy. A general characteristic of the negative features of the globalization process. The role of the globalization process in ensuring global security. Analyzed the total volume of foreign investments. The main problem of world security and solutions in the context of globalization.
Keywords: globalization, the world economy, the financial crisis, the manifestations of globalization, threats to economic security.

Завантажити статтю (pdf)