АНАЛІЗ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В АГРАРНІЙ СФЕРІ З КРАЇНАМИ ЄС

Ключник А.В.
доктор економічних наук,
професор кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки
Миколаївського національного аграрного університету
Мисько С.С.
магістр
Миколаївського національного аграрного університету

У статті проаналізовано й обґрунтовано тенденції торговельно-економічного співробітництва Миколаївської області з країнами ЄС. Встановлено місце Миколаївської області серед регіонів України. Акцентовано увагу на динаміці зовнішньої торгівлі. Відображено і проаналізовано співпрацю з країнами ЄС в аграрній сфері. Визначено основні напрями активізації торгово-економічного співробітництва.
Ключові слова: Європейський Союз, співробітництво, торговельно-економічні відносини, експорт, імпорт, країни-члени ЄС.

Ключник А.В., Мисько С.С. АНАЛИЗ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ СО СТРАНАМИ ЕС
В статье проанализировано и обосновано тенденции торгово-экономического сотрудничества Николаевской области со странами ЕС. Установлено позицию Николаевской области среди регионов Украины. Акцентировано внимание на динамике внешней торговли. Отображено и проанализировано сотрудничество со странами ЕС в аграрной сфере. Определено основные направления активизации торгово-экономического сотрудничества.
Ключевые слова: Европейский Союз, сотрудничество, торгово-экономические отношения, экспорт, импорт, Николаевская область, страны-члены ЕС.

Klyuchnyk A.V., Misko S.S. ANALYSIS OF TRADE-ECONOMIC COLLABORATION OF MYKOLIV DISTRICT WITH EU COUNTRIES IN AGRARIAN AREA
In this article was analyzed and solvated main trends of trade-economic collaboration of Mykolaiv district with EU countries. The position of Mykolaiv district from all districts of Ukraine were set up. Attentions were accented on foreign trade dynamics. Collaboration with EU countries in agrarian area were displayed and discovered. The main direction of intensify trade-economic collaboration were ascertain.
Keywords: EU, collaboration, trade-economic partnership, export, import, Mykolaiv district, member countries of EU.

Завантажити статтю (pdf)