ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Жнакіна Е.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
Херсонський державний університет

У статті визначено поняття «інновація», «інвестиція», «інноваційно-інвестиційний розвиток». Встановлено основні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України. Запропоновано розглянути тіньовий сектор як сегмент економіки, що має значний вплив на інноваційно-інвестиційний розвиток країни. Визначено, що важливим чинником активізації інноваційних процесів у країні є державна податкова політика. Узагальнено інформацію щодо застосування країнами Європейського Союзу податкових стимулів.
Ключові слова: інновація, інвестиції, інноваційно-інвестиційний розвиток, тіньовий сектор, державна податкова політика.

Жнакина Э.Г. ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье определены понятия «инновация», «инвестиция», «инновационно-инвестиционное развитие». Установлены основные проблемы инновационно-инвестиционного развития Украины. Предложено рассмотреть теневой сектор как сегмент экономики, который имеет значительное влияние на инновационно-инвестиционное развитие страны. Определено, что важным фактором активизации инновационных процессов в стране есть государственная налоговая политика. Обобщена информация по применению странами Европейського Союза налоговых стимулов.
Ключевые слова: инновация, инвестиции, инновационно-инвестиционное развитие, теневой сектор, государственная налоговая политика.

Zhnakina E.G. THE INFLUENCE OF SHADOW ECONOMY ON INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE COUNTRY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
The article defines the notions “innovation”, “investment”, “innovation and investment development”. The basic problem of innovation and investment development of Ukraine was also found out. Proposed to consider the informal/ shadow sector as a segment of the shadow economy that have a significant impact on innovation and investment development. Determined that an important factor in enhancing the innovation processes in the country is state tax policy. Summarized information regarding the application of the EU tax incentives.
Keywords: innovation, investment, innovation and investment development, informal/shadow sector, state tax policy.

Завантажити статтю (pdf)