ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Боярчук А.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності
Херсонського національного технічного університету

У статті проаналізовано вплив глобалізації на стан економіки України. Визначено позитивні та негативні сторони глобалізації економіки світового господарства і України. Розглянуто шляхи поліпшення конкурентоспроможності економіки України в глобалізаційному вимірі сучасного світового господарства.
Ключові слова: глобалізація, інтеграція, розвиток, світове господарство, регіон.

Боярчук А.И. ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье проанализировано влияние глобализации на состояние экономики Украины. Освещены позитивные и негативные стороны глобализации экономики современного мирового хозяйства и Украины. Рассмотрены пути улучшения конкурентоспособности экономики Украины в глобализационном измерении современного мирового хозяйства.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, развитие, мировое хозяйство, регион.

Boiarchuk А.I. MEASURING OF GLOBALIZATION OF MODERN WORLD ECONOMY
The article analyzes the impact of globalization on the national economic of Ukraine. Problems of positive and negative aspects of globalization of economy of Ukraine are illuminated. We consider a ways to improve the competitiveness of Ukrainian economy in the globalized world.
Keywords: globalization, integration, development, globalization of economy, region.

Завантажити статтю (pdf)