КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Бестужева С.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної
економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті висвітлено проблеми дослідження сутності експортного потенціалу як економічної категорії. Проведено поглиблений аналіз наявних концептуальних підходів до визначення експортного потенціалу за такими критеріями, як структурованість, ключові характеристики, основа формування, основа реалізації та якісні ознаки, з урахуванням рівнів взаємодії суб’єктів господарювання.
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, розвиток, формування, реалізація.

Бестужева С.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье освещены проблемы исследования сущности экспортного потенциала как экономической категории. Проведен углубленный анализ существующих концептуальных подходов к определению экспортного потенциала по таким критериям, как структурированность, ключевые характеристики, основа формирования, основа реализации и качественные признаки, с учетом уровней взаимодействия субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, развитие, формирование, реализация.

Bestuzheva S.V. CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF EXPORT POTENTIAL
The article highlights the problem of research of essence of export potential as an economic category. The author conducted in-depth analysis of existing conceptual approaches to the definition of the export potential based on criteria such as structure, key characteristics, the base of the formation, the basis for the implementation and qualitative characteristics, taking into account the levels of interaction of economic entities.
Keywords: export, export potential, competitiveness, competitive advantages, development, formation, implementation.

Завантажити статтю (pdf)