ЕКСПОНЕНТНИЙ РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Єлісєєва Л.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті досліджено особливості експонентного розвитку краудфандингу від часу його появи до 2017 р. Конкретизовано причини виникнення, форми, бізнес-моделі краудфандингу. На прикладі однієї з найвідоміших краудфандингових платформ Kickstarter проаналізовано вигоди засновників краудфандингової платформи, а також реципієнтів та донорів проектів. Доведено, що краудфандинговий сервіс стає альтернативою банківському кредитуванню, венчурному фінансування, фінансуванню з боку бізнес-ангелів та є важливим інструментом для збереження заощаджень приватного сектору.
Ключові слова: краудфандинг, краудінвестинг, Kickstarter, інноваційна діяльність, стартап, економічне зростання.

Елисеева Л.В. ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРАУДФАНДИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследуются особенности экспоненциального развития краудфандинга от времени его появления до 2017 г. Конкретизированы причины возникновения, формы, бизнес-модели краудфандинга. На примере одной из самых известных краудфандингових платформ Kickstarter проанализированы выгоды основателей краудфандинговои платформы, а также реципиентов и доноров проектов. Доказано, что краудфандинговый сервис становится альтернативой банковскому кредитованию, венчурному финансированию, финансированию бизнес-ангелов и является важным инструментом для сохранения собственных сбережений.
Ключевые слова: краудфандинг, краудинвестинг, Kickstarter, инновационная деятельность, стартап, экономический рост.

Yelisieieva L.V. EXPONENTIAL DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING AS AN INSTRUMENT OF ENHANCING INNOVATION
In the article the features of exponential development of crowdfunding since its appearance until 2017 are investigated. The causes of appearance, forms, business models of crowdfunding are analyzed. For example, we explore one of the most famous crowdfunding platforms – Kickstarter, analyze benefits of founders of crowdfunding platforms, the recipients and donors of projects. There is proved that crowdfunding service is an alternative to bank lending, venture capital, financing of business angels and is an important tool to preserve their savings.
Keywords: crowdfunding, crowdinvestment, Kickstarter, innovation, startup, economic growth.

Завантажити статтю (pdf)