ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА LCR НА КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ

Павлюк О.О.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри міжнародних фінансів
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Актуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Однією з ключових реформ Базельського Комітету є розвиток більш стійкого банківського сектору шляхом застосування коефіцієнта покриття ліквідності (LCR). Метою LCR є сприяння короткостроковій стійкості ризику ліквідності банків. Ця реформи буде істотно впливати на прибутковість та вимагати трансформації бізнес-моделі багатьох українських банків.
Ключові слова: банківський нагляд, Базельський комітет по банківському нагляду, угода Базель ІІІ, ризик ліквідності, коефіцієнт покриття ліквідності (LCR), високоякісні ліквідні активи.

Павлюк Е.А. ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА LCR НА КОНТРОЛЬ ЗА БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Актуальным остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Необходимым есть использование общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Одной из ключевых реформ Базельского Комитета является развитие более устойчивого банковского сектора путем применения коэффициента покрытия ликвидности (LCR). Целью LCR является содействие краткосрочной устойчивости риска ликвидности банков. Реформа будет существенно влиять на прибыльность и потребует трансформации бизнес-моделей многих украинских банков.
Ключевые слова: банковский надзор, Базельский комитет по банковскому надзору, соглашение Базель III, риск ликвидности, коэффициент покрытия ликвидности (LCR), высококачественные ликвидные активы.

Pavluk O.O. THE IMPACT OF LCR ON THE CONTROL OVER BANKING LIQVIDITY
The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. It is necessary to implement fundamental principles of regulation and methodology of banking risks. Оne of the Basel Committee’s1 key reforms to develop a more resilient banking sector: the Liquidity Coverage Ratio (LCR). The objective of the LCR is to promote the short-term resilience of the liquidity risk profile of banks. This reform will fundamentally impact profitability and require transformation of the business models of many banks of Ukrainian.
Keywords: banking supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III, liquidity risk, the Liquidity Coverage Ratio (LCR), high-quality liquid assets (HQLA).

Завантажити статтю (pdf)