ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Удачина К.О.
асистент кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України
Бандоріна Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України

У статті запропоновано підхід до визначення стадії розвитку суб’єкта господарювання на основі теорії нечітких множин з урахуванням динамічних властивостей економічних процесів. Авторами враховані кількісні і якісні характеристики підприємства, у результаті чого аналіз економічної поведінки та визначення життєвого циклу виконується більш достовірно та охоплює різні сторони діяльності підприємства. Розроблено програмний продукт, що дозволяє визначати фінансовий та маркетинговий стан суб’єкта господарювання, а також стадію його життєвого розвитку.
Ключові слова: стадія розвитку, нечіткі множини, продукційні правила, лінгвістична змінна, класифікатор, функція приналежності.

Удачина Е.А., Бандорина Л.Н. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье предложен подход к определению стадии развития предприятия на основе теории нечетких множеств с учетом динамических свойств экономических процессов. Авторами учтены количественные и качественные характеристики предприятия, в результате чего анализ экономического поведения и определения жизненного цикла выполняется более достоверно и охватывает различные стороны деятельности предприятия. Разработан программный продукт, позволяющий определять финансовое и маркетинговое состояние предприятия, а также стадию его жизненного развития.
Ключевые слова: стадия развития, нечеткие множества, продукционные правила, лингвистическая переменная, классификатор, функция принадлежности.

Udachyna K.O., Bandorina L.M. TECHNOLOGY OF USE MODEL OF ECONOMIC BEHAVIOR OF BUSINESS ENTITY
Approach to the determination of the stage of development of enterprise based on fuzzy set theory, taking into account the dynamic properties of economic processes has been proposed in this article. Quantitative and qualitative characteristics of the enterprise has been taken into account by the authors , as a result of the analysis of economic behavior and determination of life cycle is performed more reliably and covers various aspects of the business. Software product, which allows to determine the financial condition of the enterprise and marketing, and the development stage of development has been developed.
Keywords: stage of development, fuzzy sets, production rules, linguistic variable, classifier, membership function.

Завантажити статтю (pdf)