ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
НА ОСНОВІ ПРОГНОЗНОГО ПІДХОДУ

Дунська А.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Лавренчук Н.М.
студентка
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Статтю присвячено актуальним питанням розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Досліджено сучасні наукові підходи до покращення функціонування підприємства на іноземних ринках. Проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання в рамках управління діяльністю підприємства прогнозування як інструменту дослідження майбутніх тенденцій розвитку підприємства.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, прогнозування, птахівництво, експорт, зовнішній ринок, моделювання.

Дунская А.Р., Лавренчук Н.Н. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНОГО ПОДХОДА
Статья посвящена актуальным вопросам развития внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий. Исследованы современные научные подходы к улучшению функционирования предприятия на иностранных рынках. Проанализирована и обоснована необходимость использования в рамках управления деятельностью предприятия прогнозирования как инструмента исследования будущих тенденций развития предприятия.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, прогнозирование, птицеводство, экспорт, внешний рынок, моделирование.

Dunska A.R., Lavrenchuk N.M. ENSURING DEVELOPMENT OF THE FOREIGN BUSINESS ACTIVITY BASED ON FORECAST APPROACH
The article is devoted to topical issues of theforeign economic activity of the domestic enterprises. The modern scientific approaches for improving the operation of the business in foreign marketsare researched. Analyzed and studied the necessity of using in the management of enterprises the forecasting as a tool for the researchof future trends of the enterprise.
Keywords: foreign economic activity, forecasting, poultry, exports, foreign market modeling.

Завантажити статтю (pdf)