ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

Гальчинський Л.Ю.
кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Шкарабура І.М.
студент
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

У статті розглянуто задачу впливу хмарних технологій на конкурентоспроможність компанії в умовах олігополістичного ринку. Проаналізовано відносини між компаніями, що представляють на ринку свій SaaS-продукт; вивчено вплив хмарних технологій на попит і собівартість такого продукту; структуру ринку та його поведінку за допомогою апарату теорії ігор. Досліджено побудовану для вказаної задачі модель, що має аналітичний огляд та програмне рішення на основі статистичних даних.
Ключові слова: хмарні технології, SaaS-додаток, олігополія, конкурентоспроможність, теорія ігор.

Гальчинский Л.Ю., Шкарабура И.Н. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
В статье рассмотрена задача влияния облачных технологий на конкурентоспособность компании в условиях олигополистического рынка. Проанализированы отношения между компаниями, представляющими на рынке свой SaaS-продукт, изучено влияние облачных технологий на спрос и себестоимость такого продукта, структура рынка и его поведение с помощью аппарата теории игр. Исследована построенная для указанной задачи модель, имеющая аналитический обзор и программное решение на основе статистических данных.
Ключевые слова: облачные технологии, SaaS-приложение, олигополия, конкурентоспособность, теория игр.

Galchynsky L.Y., Shkarabura I.M. CLOUD TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
This paper studies the problem of the role of cloud technologies as a factor, which could affect the company's competitiveness in an oligopolistic market. Analyzed the relationship between companies that represent their SaaS products, and studied the impact of the cloud on demand and cost of the product. Analyzed the structure of the market, its behavior using the apparatus of game theory. Studied the model that was built for the problem and program solution based on statistical data.
Keywords: cloud, SaaS application, oligopoly, competitiveness, game theory.

Завантажити статтю (pdf)