ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ДОХІД»

Попович О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
Національного авіаційного університету
Діденко Н.Ю.
студентка
Національного авіаційного університету

У статті розглянуто різні погляди економістів на визначення поняття «дохід», наведено найприйнятніше трактування, що повною мірою відповідає чинному законодавству, враховуючи призначення доходів в управлінні і розвитку сучасних підприємств.
Ключові слова: дохід,витрати,прибуток, рента, економіка, теорія.

Попович О.В., Диденко Н.Ю. ТОЛКОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «ДОХОД»
В статье рассмотрены различные взгляды экономистов на определение понятия «доход», приведена наиболее приемлемая трактовка, в полной мере соответствующая действующему законодательству, учитывая назначение доходов в управлении и развитии современных предприятий.
Ключевые слова: доход, расходы, прибыль, рента, экономика, теория.

Popovich O.V., Didenko N.Y. INTERPRETATION OF ECONOMIC ESSENCE OF CATEGORY «INCOME»
Different views of economists on the definition of «income» are scalable interpretation that fully comply with current legislation, given the purpose of income in the management and development of modern enterprises.
Keywords: income, expenses, profit, rent, economy, theory.

Завантажити статтю (pdf)