ОРЕНДА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Китайчук Т.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
Вінницького національного аграрного університету

У статті досліджено нормативно-правове регулювання оренди державного майна та методологічні засади формування обліково-інформаційного забезпечення управління орендними операціями в бюджетних установах. На підставі проведеного дослідження систематизовано порядок обліку та оподаткування орендних операцій шляхом поліпшення організації синтетичного та аналітичного обліку за окремими субрахунками у суб’єктів орендних відносин, що сприятиме покращенню якості інформації про реальний стан здійснення таких операцій.
Ключові слова: оренда, нерухомість, державне майно, облік, податок на додану вартість, бюджетні установи.

Китайчук Т.Г. АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
В статье исследованы нормативно-правовое регулирование аренды государственного имущества и методологические основы формирования учетно-информационного обеспечения управления арендными операциями в бюджетных учреждениях. На основе проведенного исследования систематизирован порядок учета и налогообложения арендных операций путем улучшения организации синтетического и аналитического учета по отдельным субсчетам у субъектов арендных отношений, что будет способствовать улучшению качества информации о реальном состоянии осуществления таких операций.
Ключевые слова: аренда, недвижимость, государственное имущество, учет, налог на добавленную стоимость, бюджетные учреждения.

Kytaichuk T.G. RENTAL PROPERTY STATE: ACCOUNTING AND TAXATION
In the article the legal regulation of the lease of state property and methodological bases of formation of accounting and information support of lease operations management in budgetary institutions. Based on the study systematically the accounting and taxation of rent operations by improving of synthetic and analytical accounting for individual sub-accounts in the subjects of rent relations, which will help improve the quality of information about the real state of such operations.
Keywords: rent, property, state property, accounting, VAT, public institutions.

Завантажити статтю (pdf)