ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Засадний Б.А.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри обліку та аудиту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті обґрунтовано основні підходи до вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Пріоритетним підходом визначено комбінований підхід у сфері нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і звітності, суть якого полягає в активному залученні та врахуванні інтересів професійних організацій бухгалтерів та аудиторів в процесі внесення змін та обговорення проектів нормативно-правових актів, що регулюють систему бухгалтерського обліку і звітності, а також визначення облікової політики підприємств в Україні.
Ключові слова: нормативно-правове регулювання, бухгалтерський облік, облікова політика, звітність, професійні організації бухгалтерів та аудиторів.

Засадный Б.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УКРАИНЕ
В статье обоснованы основные подходы к совершенствованию системы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Украине. Приоритетным подходом определен комбинированный подход в сфере нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности, суть которого заключается в активном привлечении и учете интересов профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов в процессе внесения изменений и обсуждения проектов нормативно-правовых актов, регулирующих систему бухгалтерского учета и отчетности, а также определения учетной политики предприятий в Украине.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, бухгалтерский учет, учетная политика, отчетность, профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.

Zasadnyi B.A. IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING IN UKRAINE
The article investigates the basic approaches for improving the system of legal regulation of accounting and reporting in Ukraine. The priority approach defines a combined approach in the field of regulation of accounting and reporting, the sense of which is the active involvement of professional organizations of accountants and auditors in the process of amending and discussion of draft legal acts regulating the accounting and reporting and determination of accounting policies in Ukraine.
Keywords: legal regulation, accounting, accounting policy, reporting, professional organizations of accountants and auditors.

Завантажити статтю (pdf)