ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бондарчук Н.В.
доктор наук з державного управління,
професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Наливайко Л.В.
магістр
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

У статті наголошено на важливості інформаційного забезпечення для прийняття правильних управлінських рішень, оскільки за допомогою систематизованої інформації та її глибокого аналізу можна оцінити ефективність організаційно-економічних, агротехнічних, соціально-трудових заходів і забезпечити ефективне управління процесами на підприємстві, у тому числі процесом реалізації. Розглянуто поняття «інформаційне забезпечення» та «процес реалізації». Виокремлено основні вимоги, які ставляться до інформаційного забезпечення, а саме: достовірність та точність інформації, наявність якісної первинної інформації, безперервність її надходження, інформативність, стислість, своєчасність, чітка сформульованість. Ураховуючи складність обліку процесу реалізації, запропоновано схему відображення витрат на доставку готової продукції власним автотранспортом, яка дасть можливість підприємствам більш точно визначати собівартість реалізованої готової продукції та послуг.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, облік, процес реалізації, облік процесу реалізації.

Бондарчук Н.В., Наливайко Л.В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье отмечена важность информационного обеспечения для принятия правильных управленческих решений, поскольку с помощью систематизированной информации и ее глубокого анализа можно оценить эффективность организационно-экономических, агротехнических, социально-трудовых мероприятий и обеспечить эффективное управление процессами на предприятии, в том числе процессом реализации. Рассмотрены понятия «информационное обеспечение» и «процесс реализации». Выделены основные требования, предъявляемые к информационному обеспечению, а именно: достоверность и точность информации, наличие качественной первичной информации, непрерывность ее поступления, информативность, краткость, своевременность, четкая сформулированность. Учитывая сложность учета процесса реализации, предложена схема отображения затрат на доставку готовой продукции собственным автотранспортом, которая даст возможность предприятиям более точно определять себестоимость реализованной готовой продукции и услуг.
Ключевые слова: информационное обеспечение, учет, процесс реализации, учет процесса реализации.

Bondarchuk N.V., Nalivaiko L.V. INFORMATION SUPPORT FOR SALES MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE
The article emphasizes the importance of providing information for making correct management decisions. Because, the systematized information and its deep analysis help to evaluate the effectiveness of organizational-economic, agronomic and social-labor measures. In addition, it ensures an effective management of the processes of the enterprise, including the process of realization. The research reveals the concepts of "informational providing" and "process of realization". There is the differentiation of the basic requirements that apply to information providing, namely: the reliability and accuracy of the information, availability of qualitative primary information, the continuity of its receiving, informativeness, brevity, timeliness and accurate formulation. Given the complexity of accounting the process of realization, the article offers the scheme that reflects the shipping costs of the finished products by own transport. It will allow determining more accurately the prime cost of realized finished products and the services.
Keywords: information support, accounting, sales, sales accounting.

Завантажити статтю (pdf)