МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ: СПІВСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ

Артюх О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Одеського національного економічного університету

Стаття присвячена розкриттю методологічних аспектів податкового аудиту, який є різновидом незалежного фінансового контролю в системі управління суб’єктів господарювання. На підставі критичного огляду наукових підходів в роботі розкрито сутність базових категорій методологічного апарату через їх співставлення за змістом. З’ясовано питання адекватності цих понять у системі (підсистемах) фінансового контролю, зокрема, податкового аудиту.
Ключові слова: податковий аудит, методологія, метод, методика, теорія, співставлення понять, система незалежного фінансового контролю.

Артюх О.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО АУДИТА: СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Статья посвящена раскрытию методологических аспектов налогового аудита, который является разновидностью независимого финансового контроля в системе управления субъектов хозяйствования. На основе критического обзора научных подходов в работе раскрыта сущность базовых категорий методологического аппарата путём их сопоставления по смыслу. Выяснен вопрос адекватности этих понятий в системе (подсистемах) финансового контроля, в частности, налогового аудита.
Ключевые слова: налоговый аудит, методология, метод, методика, теория, сопоставление понятий, система независимого финансового контроля.

Artyuh O.V. METHODOLOGICAL ASPECTS OF TAX AUDIT: A COMPARISON OF CONCEPTS
The article is devoted to methodological aspects of the tax audit, which is a kind of independent financial control in the management system of business entities. On the basis of critical review of scientific approaches at work the essence of the basic categories of methodological apparatus by mapping the meaning. Reviewed the adequacy of these concepts in the system (subsystem) financial control, tax audit.
Keywords: tax audit, methodology, method, methodology, theory, mapping of concepts, system of independent financial control.

Завантажити статтю (pdf)