РИНОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Яцух О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Таврійського державного агротехнологічного університету

У даній статті визначається сутність та необхідність агрострахування для сільськогосподарських товаровиробників. Визначається роль держави у процесі організації агрострахування в Україні. Під час написання статті проводиться оцінка сучасного стану ринку агрострахування в Україні та визначаються перспективи його подальшого розвитку.
Ключові слова: агрострахування, сільськогосподарські ризики, сільськогосподарська продукція, державна підтримка, законодавча база.

Яцух Е.А. РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В данной статье определяется сущность и необходимость агрострахования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Определяется роль государства в процессе организации агрострахования в Украине. При написании статьи проводится оценка современного состояния рынка агрострахования в Украине и определяются перспективы его дальнейшего развития.
Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, сельскохозяйственная продукция, государственная поддержка, законодательная база.

Yatsuh O.O. AGROINSURANCE MARKET IN UKRAINE: CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The essence and necessity of agricultural insurance for agricultural producers have been defined in this article. The state's role in the organization of agricultural insurance in Ukraine has been determined. The assess of current state of agricultural insurance market in Ukraine have been conducted and its future prospects have been determined when writing article.
Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, agricultural products, government support, legislation.

Завантажити статтю (pdf)