ВПЛИВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОДАТКОВИЙ РИЗИК
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Ярош Ю.В.
студентка
ННІБТ «Українська академія банківської справи»
Сумського державного університету
Савченко Т.Г.
доцент, доктор економічних наук,
завідувач та викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
ННІБТ «Українська академія банківської справи»
Сумського державного університету

У статті досліджено потенційні ризики використання трансфертного ціноутворення для мінімізації податкового навантаження банківських установ в Україні. Результати аналізу наукової літератури, тенденцій розвитку банківської системи та податкового законодавства засвідчили, що проблема трансфертного ціноутворення у взаємозв’язку із податковими ризиками банків-членів транснаціональних груп є актуальною та потребує подальшого її вивчення. У статті наголошується, що обґрунтоване використання трансфертного ціноутворення в операціях між пов’язаними відносинами контролю фінансовими установами забезпечить мінімізацію витрат обумовлених виявленими порушеннями у сфері податкового законодавства; може сприяти уникненню подвійного оподаткування, а також дозволить розширити можливості використання податкового планування на рівні групи. З іншого боку, держава повинна запроваджувати ефективні підходи до законодавчого регулювання трансфертних цін у міжгосподарських відносинах з метою уникнення незаконної мінімізації податкових платежів до державного бюджету. Дослідження проводилось на основі підходу, який передбачав послідовну реалізацію трьох етапів: аналіз структури власності банків України; оцінка податкового навантаження у країнах резидентами яких є власники істотної участі даних банків; а також визначення порівняльної активності банків на міжнародних грошових ринках. На підставі узагальнення зазначених показників зроблено висновок щодо наявності потенційних ризиків використання трансфертних цін для незаконної мінімізації податків, які сплачуються окремими найбільшими банками в Україні. Для уникнення даних ризиків запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства з трансфертного ціноутворення. Зроблені у статті висновки також можуть бути використані окремими банками для теоретичного обґрунтування та практичної розробки методів управління податковим навантаженням, які б відповідали чинному законодавству.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, податкове навантаження, податковий ризик, банківська група, банківська установа, капіталізація, принцип «витягнутої руки».

Ярош Ю.В., Савченко Т.Г. ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НАЛОГОВЫЙ РИСК БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ
В статье исследованы потенциальные риски использования трансфертного ценообразования для минимизации налоговой нагрузки банковских учреждений в Украине. Результаты анализа научной литературы, тенденций развития банковской системы и налогового законодательства показали, что проблема трансфертного ценообразования во взаимосвязи с налоговыми рисками банков-членов транснациональных групп является актуальной и требует дальнейшего ее изучения. В статье отмечается, что обоснованное использование трансфертного ценообразования в операциях между связанными отношениями контроля финансовыми учреждениями обеспечит минимизацию затрат обусловленных выявленными нарушениями в сфере налогового законодательства; может способствовать процесу уклонения от двойного налогообложения, а также позволит расширить возможности использования налогового планирования на уровне группы. С другой стороны, государство должно вводить эффективные подходы к законодательному регулированию трансфертных цен в межхозяйственных отношениях во избежание незаконной минимизации налоговых платежей в государственный бюджет. Исследование проводилось на основе подхода, который предусматривал последовательную реализацию трех этапов: анализ структуры собственности банков Украины; оценка налоговой нагрузки в странах резидентами которых являются владельцы существенного участия этих банков; а также определение сравнительной активности банков на международных финансовых рынках. На основании обобщения указанных показателей сделан вывод о наличии потенциальных рисков трансфертных цен для незаконной минимизации налогов, уплачиваемых отдельными крупнейшими банками в Украине. Чтобы избежать этих рисков предложены пути совершенствования национального законодательства по трансфертному ценообразованию. Сделанные в статье выводы также могут быть использованы отдельными банками для теоретического обоснования и практической разработки методов управления налоговой нагрузкой, которые соответствуют действующему законодательству.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, налоговая нагрузка, налоговый риск, банковская группа, банковское учреждение, капитализация, принцип «вытянутой руки».

Yarosh Y.V., Savchenko T.G. INFLUENCE TRANSFER PRICING ON TAX RISK BANKING INSTITUTIONS IN UKRAINE
The article examines the potential risks of using transfer pricing to minimize the tax burden of banking institutions in Ukraine. Results of the analysis of the scientific literature, the development trends of the banking system and the tax legislation have shown that the transfer pricing issue in connection with tax risks member banks of multinational groups is relevant and it needs further study. The article notes that sound management of transfer pricing in transactions between financial institutions related control relationships will minimize costs resulting from the abuses in the field of tax legislation; can contribute to the avoidance of double taxation, and will expand the possibilities of using tax planning on a group level. On the other hand, the state should introduce effective approaches to the legal regulation of transfer prices in the off-farm relations in order to avoid illegal minimization of tax payments to the state budget. The study was conducted on the basis of the approach, which provided consistent implementation of the three stages: analysis of the ownership structure of banks in Ukraine; assessment of the tax burden in countries whose residents are owners of a substantial participation of these banks; as well as determining the relative activity of banks on the international money markets. On the basis of all these indicators concluded that there was the potential risk of transfer pricing to minimize illegal taxes paid by individual major banks in Ukraine. To avoid these risks, the ways of improvement of national legislation on transfer pricing. Made in the conclusions of the article can also be used by individual banks for the theoretical study and practical development management practices of the tax load, corresponding to the current legislation.
Keywords: transfer pricing, tax burden, tax risk, the banking group, financial institution, market capitalization, the principle of «arm's length».

Завантажити статтю (pdf)