ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Савчук С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

У статті досліджено теоретичні та прикладні засади стратегічного планування в Україні. Проаналізовано особливості стратегічного планування з обґрунтуванням його значення в умовах бюджетної децентралізації. Окреслено основні напрями вдосконалення стратегічного планування розвитку регіонів в Україні.
Ключові слова: стратегічне планування, стратегія, бюджетна децентралізація, бюджетна політика, сталий розвиток регіону, програмно-цільовий метод.

Савчук С.В. ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В статье исследованы теоретические и прикладные основы стратегического планирования в Украине. Проанализированы особенности стратегического планирования с обоснованием его значения в условиях бюджетной децентрализации. Определены основные направления совершенствования стратегического планирования развития регионов в Украине.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, бюджетная децентрализация, бюджетная політика, устойчивое развитие региона, программно-целевой метод.

Savchuk S.V. FEATURES OF STRATEGIC PLANNING UNDER CONDITIONS OF BUDGET DECENTRALIZATION
The article deals with theoretical and practical foundations of strategic planning in Ukraine. The features of strategic planning was analyzed. The neceessity of importance of strategic planning under conditions of budget decentralization was grounded. Main directions of improve of strategic planning development of region in Ukraine was outlined.
Keywords: strategic planning, strategy, budget decentralization, budget policy, sustainable development of the region, program and purpose-oriented method.

Завантажити статтю (pdf)