ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКИ РІЗНОГО ТИПУ

Петраков Я.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту
Чернігівського національного технологічного університету

Метою статті є обґрунтування підходів до оцінки впливу фіскального регулювання на ринки різного типу. Встановлено, що державне регулювання ринків еволюціонує як інституційно, так і інструментально разом з самими ринками, а набір та якість інструментів інтервенції протягом останніх 70 років істотно зросли, що дозволяє регуляторам точніше та ефективніше впливати на ринки з метою усунення провалів, криз та дисбалансів. Втім, одночасне існування ринків різного типу в певних галузях економіки вимагає зваженості та обережності при прийнятті рішення щодо масштабу та глибини інтервенції.
Ідентифіковано та обґрунтовано підходи до оцінки впливу фіскального регулювання на ринки різного типу, якими є економіко-центричний, галузево-центричний та громадяно-центричний підходи. Їх зміна відбувалася в процесі еволюції ринків, інститутів та концепцій реалізації державою інтервенції. Доведено, що оцінка регуляторного впливу для найбільш розвинених ринків має враховувати як наслідки для таргетованої групи громадян, так і для галузі та економіки в цілому.
Ключові слова: фіскальне регулювання, оцінка впливу, ринки, підхід.

Петраков Я.В. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЫНКИ РАЗНОГО ТИПА
Целью статьи является обоснование подходов к оценке воздействия фискального регулирования на рынки разного типа. Установлено, что государственное регулирование рынков эволюционирует как институционально, так и инструментально вместе с самими рынками, а набор и качество инструментов интервенции в течении последних 70 лет существенно выросли, что позволяет регуляторам точнее и эффективнее воздействовать на рынки с целью устранения провалов, кризисов и дисбалансов. Однако одновременное существование рынков разного типа в отдельных отраслях экономики требует взвешенности и осторожности при принятии решения относительно масштаба и глубины интервенции. Идентифицировано и обосновано подходы к оценке воздействия фискального регулирования на рынки разного типа, которыми являются: экономико-центричный, отрасле-центричный и граждано-центричный подходы. Их изменение происходило в процессе эволюции рынков, институтов и концепций реализации государством интервенций. Доказано, что оценка регулирующего воздействия для наиболее развитых рынков должна учитывать как последствия для таргетируемой группы граждан, так и для отрасли и экономики в целом.
Ключевые слова: фискальное регулирование, оценка воздействия, рынки, подход.

Petrakov I.V. APPROACHES TO IMPACT ASSESSMENT OF FISCAL REGULATION ON MARKETS OF DIFFERENT TYPES
The purpose of research is to justify the approaches to impact assessment of fiscal regulation on markets of different types. It is defined, that public regulation of markets evolves both institutionally and instrumentally together with the markets. The toolbox and quality of intervention during the last 70 years have considerably increased – it helps regulator to intervene more effectively and precisely on markets to tackle failures, crises and imbalances. Though concurrent existence of markets of different type in various industries requires measured and safe decisions on the scale and scope of intervention. Approaches to impact assessment of fiscal regulation on markets of different types are identified: these are economic-centered, industry-centered and citizen-centered approaches. Their modification results from evolution of markets, institutions and concepts of public intervention. We have proved, that regulatory impact assessment on the most developed markets should include consequences both for targeted group of citizens, and for industry and economy in general.
Keywords: fiscal regulation, impact assessment, markets, approach.

Завантажити статтю (pdf)