РИЗИКИ В СИСТЕМІ КОМУНАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Пальоха О.В.
здобувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Чернігівського національного технологічного університету

У статті визначена сутність та побудована структура системи комунального кредитування, визначено її складові елементи. Проведено дослідження видів ризиків, що формуються на макро-, мезо- та мікрорівнях такої системи та органів управління ними. Визначені основні напрямки мінімізації ризиків в системі комунального кредитування України.
Ключові слова: комунальний кредит, ризики, органи місцевого самоврядування, облігації місцевої позики, місцеві фінансові органи, суб’єкти комунального сектору.

Пальоха О.В. РИСКИ В СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
В статье определена сущность и построена структура системы коммунального кредитования, определены ее составляющие элементы. Проведено исследование видов рисков, которые формируются на макро-, мезо- и микроуровнях такой системы и органов управления ними. Определены основные направления минимизации рисков в системе коммунального кредитования Украины.
Ключевые слова: коммунальный кредит, риски, органы местного самоуправления, облигации местного займа, местные финансовые органы, субъекты коммунального сектора.

Palokha O.V. MUNICIPAL LOAN SYSTEMS RISKS IN UKRAINE AND MINIMIZE THEM
The structure of municipal loans was built, its essence and constituent elements were developed in the article. The types of risks that are formed at the macro-, meso- and micro levels and system controls were researched. The main areas to minimize risks in the system of Ukraine’s municipal lending are determined.
Keywords: municipal credit risk, local governments, local bonds, local financial authorities, entities utilities sector.

Завантажити статтю (pdf)