ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Онищенко Ю.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Борисевич В.С.
студент
Одеського національного економічного університету

У статті досліджено різні підходи авторів щодо періодизації розвитку банківської системи України. Автором визначено етапи трансформації вітчизняної банківської системи. Проведено аналіз кожного етапу та виявлено особливості становлення банківської системи України на кожному з них. Визначено основні фактори кризи банківської системи України в 2014-2015 рр. Зроблено висновки та надано рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування вітчизняної банківської системи.
Ключові слова: банк, банківська система, Національний банк України, фінансова стійкість, банківська криза.

Онищенко Ю.И., Борисевич В.С. ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В статье исследовано разные подходы авторов к периодизации развития банковской системы Украины. Автором определено этапы трансформации отечественной банковской системы. Проведено анализ каждого этапа и определено особенности становления банковской системы Украины на каждом из них. Определено основные факторы кризиса банковской системы Украины в 2014-2016 гг. Сделано выводы и предложены рекомендации относительно улучшения эффективности функционирования отечественной банковской системы.
Ключевые слова: банк, банковская система, Национальный банк Украины, финансовая устойчивость, банковский кризис.

Onyshchenko Y.I., Borisevich V.S. THE STAGES OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM TRANSFORMATION
In the article the approaches of the different authors to the evolution of the Ukrainian banking system development are studied. The main stages of Ukrainian banking system transformation are worked out. The analysis of each stage is conducted and the features of banking system formation on each stage are found. The main factors of Ukrainian banking system crisis in 2014-2016 are defined. The recommendations on increasing of Ukrainian banking system effectiveness are given.
Keywords: bank, banking system, the National Bank of Ukraine, financial stability, banking crisis.

Завантажити статтю (pdf)