ВПЛИВ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ

Мельник Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування
Дума В.Л.
аспірант кафедри фінансів і економіки природокористування
Національного університету водного господарства та природокористування

У статті систематизовано методичні підходи до визначення сутності міжбюджетних відносин, механізму та принципів їх функціонування. Дано характеристику формам регулювання міжбюджетних відносин. Показано вплив системи міжбюджетних трансфертів на бюджетний потенціал регіону. Визначено проблеми бюджетної системи України після проведення реформи міжбюджетних відносин та запропоновано шляхи їх подолання.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, дотація, субвенція, децентралізація.

Мельник Л.М., Дума В.Л. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА БЮДЖЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
В статье систематизированы методические подходы к определению сущности межбюджетных отношений, механизма и принципов их функционирования. Дана характеристика форм регулирования межбюджетных отношений. Показано влияние системы межбюджетных трансфертов на бюджетный потенциал региона. Определены проблемы бюджетной системы Украины после проведения реформы межбюджетных отношений и пути их решения.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, дотация, субвенция, децентрализация.

Melnyk L.M., Duma V.L. THE INFLUENCE OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS ON THE BUDGET POTENTIAL OF THE REGION
In the article the methodical approaches to determining the nature of intergovernmental relations, mechanism and principles of their functioning were systematized. Forms of regulation of intergovernmental relations were characterized. The influence of intergovernmental fiscal transfers to the region's potential was shown. The problems of the budget system of Ukraine after reforming of the intergovernmental relations were identified and the ways to overcome them were proposed.
Keywords: intergovernmental relations, intergovernmental transfers, dotation, subvention, decentralization.

Завантажити статтю (pdf)