МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Манюк Н.А.
студент
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Юрій Е.О.
кандидат економічних наук, доцент,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто методики визначення фінансової стійкості місцевого бюджету. Проаналізовано динаміку та структуру доходів бюджету міста Чернівців. На основі механізму оцінки ефективності формування бюджету визначено рівень фінансової стійкості бюджету міста Чернівців. Виявлено основні проблеми забезпечення фінансової стійкості місцевого бюджету та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова стійкість, власні доходи бюджету, закріплені доходи бюджету, офіційні трансферти.

Манюк Н.А., Юрий Э.О. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В научной статье рассмотрены методики определения финансовой устойчивости местного бюджета. Проанализирована динамика и структура доходов бюджета города Черновцы. На основе механизма оценки эффективности формирования бюджета определен уровень финансовой устойчивости бюджета города Черновцы. Выявлены основные проблемы обеспечения финансовой устойчивости местного бюджета и предложены пути их решения.
Ключевые слова: местный бюджет, финансовая устойчивость, собственные доходы бюджета, закрепленные доходы бюджета, официальные трансферты.

Manyuk N.A., Yuriі E.O. METHODICAL FOUNDATIONS OF EVALUATION OF THE SUSTAINABILITY AND EFFECTIVENESS OF LOCAL BUDGET
The methods for determining the financial sustainability of local budget are considered in the article. Dynamics and structure of revenues of Chernivtsi city budget was analyzed. The level of financial stability of Chernivtsi city budget was determined by using the mechanism of evaluating the effectiveness of the budget. The main problems of the financial sustainability of local budget and the ways of solving these problems are identified in the article.
Keywords: local budget, financial stability, budget own revenues, budget fixed revenues, official transfers.

Завантажити статтю (pdf)