ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ НБУ

Лінтур І.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Мукачівського державного університету
Кочік Т.В.
магістрант
Мукачівського державного університету

Охарактеризовано основні методики оцінки фінансового стану банківської системи, якими керується НБУ. З’ясовано необхідність застосування різних методик для оцінки фінансової стійкості комерційних банків з метою виявлення ширшого кола проблем, які стосуються ефективності функціонування банківської системи.
Ключові слова: комерційні банки, банківська система, фінансова стійкість, індикатори фінансової стійкості, економічні нормативи НБУ.

Линтур И.В., Кочик Т.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ НБУ
Охарактеризованы основные методики оценки финансового состояния банковской системы, которыми руководствуется НБУ. Выяснено необходимость применения различных методик для оценки финансовой устойчивости коммерческих банков с целью выявления широкого круга проблем, касающихся эффективности функционирования банковской системы.
Ключевые слова: коммерческие банки, банковская система, финансовая устойчивость, индикаторы финансовой устойчивости, экономические нормативы НБУ.

Lintur I.V., Kochik T.V. BANKING SYSTEM FINANCIAL STABILITY EVALUATION ON THE BASIS OF INDICATORS AND PRUDENTIAL REGULATIONS OF THE NBU
The main evaluation methods of banking system financial stability, which guide the NBU, are characterized. There is determined a necessity to apply different methods for evaluation of commercial banks financial stability for the purpose of revealing a wide range of issues associated with the efficiency of the banking system functioning.
Keywords: commercial banks, banking system, financial stability, indicators of financial stability, prudential regulations of the NBU.

Завантажити статтю (pdf)