АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ КРЕДИТНИХ ЦИКЛІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Кузнєцова Л.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету
Кретов Д.Ю.
викладач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

У статті розкрито поняття кредитного циклу. Проведено дослідження міжнародних та вітчизняних систем індикаторів циклічності руху кредиту та визначено їх головні недоліки. Запропоновано систему індикаторів кредитного циклу; визначено особливості фаз циклічного руху кредитних ресурсів з урахуванням специфіки функціонування банківського сектору економіки України. Проведено аналіз кредитних циклів вітчизняної банківської системи 2005-2012 рр.
Ключові слова: фінансова глобалізація, кредит, кредитний цикл, фаза, індикатор, ресурси, експансія.

Кузнецова Л.В., Кретов Д.Ю. АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ КРЕДИТНЫХ ЦИКЛОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
В статье раскрыто понятие кредитного цикла. Проведено исследование международных и отечественных систем индикаторов цикличности движения кредита и определены их основные недостатки. Предложена система индикаторов кредитного цикла; определены особенности фаз циклического движения кредитных ресурсов с учётом специфики функционирования банковского сектора экономики Украины. Проведен анализ кредитных циклов отечественной банковской системы 2005-2012 гг.
Ключевые слова: финансовая глобализация, кредит, кредитный цикл, фаза, индикатор, ресурсы, экспансия.

Kuznetcova L.V., Kretov D.Y. THE ANALYSES OF CREDIT CYCLE INDІCATORS OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM
In the article has been disclosed the concept of the credit cycle. In the article the concept of credit cycle. Researched international and local indicators of cyclical movement of the loan and identified their main weaknesses. Proposed еhe system of indicators of the credit cycle; described the features of the phase of cyclical movement of credit to the specific functioning of the banking sector of Ukraine. Analyzed of credit cycles domestic banking system 2005-2012 years.
Keywords: credit, credit cycle, credit cycle phases, credit cycle indicator, credit resources, credit expansion, financial globalization.

Завантажити статтю (pdf)