УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Костюк В.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Тінюков С.В.
магістр
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Статтю присвячено актуальним питанням управління кредитним ризиком банківських установ. Проаналізовано методичні підходи до кількісного аналізу кредитного ризику банку. Визначено фактори впливу на рівень кредитного ризику банку. Проведено оцінку кредитного ризику, запропоновано шляхи удосконалення кредитного ризик-менеджменту банку.
Ключові слова: кредити, кредитний портфель, кредитний ризик, ризик-менеджмент банку.

Костюк В.А., Тинюков С.В. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ БАНКА
Статья посвящена актуальным вопросам управления кредитным риском банковских учреждений. Проанализированы методические подходы к количественному анализу кредитного риска банка. Определены факторы влияния на уровень кредитного риска банка. Проведена оценка кредитного риска, предложены пути совершенствования кредитного риск-менеджмента банка.
Ключевые слова: кредиты, кредитный портфель, кредитный риск, риск-менеджмент банка.

Kostiuk V.A., Tinyukov S.V. BANK CREDIT RISK MANAGEMENT
The article is devoted to topical issues of credit risk banks. Analyzed the methodological approaches to quantitative analysis of the credit risk of the bank. The factors impact on the credit risk of the bank. The estimation of credit risk and suggested ways to improve credit risk management of the bank.
Keywords: credit, credit portfolio, credit risk management of the bank.

Завантажити статтю (pdf)