ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Діброва О.Л.
аспірант кафедри фінансів
Одеського національного економічного університету

У статті проведено аналіз фіскальної ролі податку на доходи фізичних осіб на макроекономічному рівні через показники частки доходів від даного податку у ВВП та у Зведеному бюджеті України, на мезорівні та макрорівні – через показники питомої ваги ПДФО у структурі доходів державного бюджету та місцевих бюджетів України відповідно. Розглянуто питання щодо доцільності застосування механізму розщеплення ПДФО між рівнями бюджетної системи України.
Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, фіскальна роль, Зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети.

Диброва Е.Л. ФИСКАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье проведен анализ фискальной роли налога на доходы физических лиц на макроэкономическом уровне через показатели доли доходов от данного налога в ВВП и в Сводном бюджете Украины, на мезоуровне и макроуровне – через показатели удельного веса НДФЛ в структуре доходов государственного бюджета и местных бюджетов Украины соответственно. Рассмотрены вопросы относительно целесообразности применения методики расщепления НДФЛ между уровнями бюджетной системы.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, фискальная роль, Сводный бюджет, государственный бюджет, местные бюджеты.

Dibrova O.L. THE ROLE OF FISCAL TAX ON INCOME OF INDIVIDUALS
The article analyzes the role of fiscal tax on income of individuals on macroeconomic level through index of income from this tax in GDP and in the consolidated budget of Ukraine, on meso and macro levels - through the index of specific weight of the income tax in the structure of state budget revenues and local budgets of Ukraine respectively. This report considers issues on practicability of usage of income tax cleavage methodology between the levels of budget system.
Keywords: income tax, fiscal role, Consolidated budget, State budget, local budgets.

Завантажити статтю (pdf)