КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Запорізького національного університету
Романюта К.А., Сідельнікова С.О.
студенти
Запорізького національного університету

У статті проаналізовано стан, проблеми та можливі перспективи кредитування в аграрній сфері України. Виявлено особливості кредитних відносин сільськогосподарських підприємств із комерційними банками, проаналізовано їх стан і тенденції розвитку, а також сучасні умови банківського кредитування підприємств АПК. Визначено необхідність державної підтримки в забезпеченні даної галузі доступними довгостроковими кредитними ресурсами.
Ключові слова: АПК, Україна, банківське кредитування, кредитування АПК, кредитні відносини.

Батракова Т.И., Романюта Е.А., Сидельникова С.А. КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье проанализированы состояние, проблемы и возможные перспективы кредитования аграрной сферы Украины. Выявлены особенности кредитных отношений сельскохозяйственных предприятий с коммерческими банками, проанализированы их состояние и тенденции развития, а также современные условия банковского кредитования предприятий АПК. Определена необходимость государственной поддержки в обеспечении данной отрасли доступными долгосрочными кредитными ресурсами.
Ключевые слова: АПК, Украина, банковское кредитование, кредитование АПК, кредитные отношения.

Batrakova T.I., Romanyuta K.A., Sidelnikova S.О. LENDING OF AGRICULTURAL COMPLEX UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
The state, problems and possible prospects for lending to the agricultural sector of Ukraine. The features of credit relationships farms with commercial banks, analyzed their status and trends, current conditions and bank lending to agricultural enterprises. The necessity of state support the industry in providing affordable long-term credit resources.
Keywords: agriculture, Ukraine, bank lending, lending of agriculture, credit relations.

Завантажити статтю (pdf)