ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ РИНОК КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Запорізького національного університету
Пікалова А.М.
студентка
Запорізького національного університету

У статті проаналізовано загальні тенденції економічного стану ринку капіталу в Україні. Окреслено напрями побудови в Україні ефективно функціонуючого ринку капіталу. Висвітлено основні світові тенденції розвитку ринку капіталу. Проаналізовані проблеми та можливості, які постають перед Україною під час інтеграції у світовий ринок капіталу.
Ключові слова: інтеграція, ринок капіталу, модернізація, фінансовий капітал, реальний сектор економіки, глобалізація.

Батракова Т.И., Пикалова А.М. ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ В МИРОВОЙ РЫНОК КАПИТАЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье проанализированы общие тенденции экономического состояния рынка капитала в Украине. Определены направления построения в Украине эффективно функционирующего рынка капитала. Освещены основные мировые тенденции развития рынка капитала. Проанализированы проблемы и возможности, которые стоят перед Украиной при интеграции в мировой рынок капитала.
Ключевые слова: интеграция, рынок капитала, модернизация, финансовый капитал, реальный сектор экономики, глобализация.

Batrakova Т.I., Pikalova A.M. INTEGRATION OF UKRAINE IN WORLD CAPITAL MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS
The article analyzes the general trends of the economic state of the capital market in Ukraine. The directions of building in Ukraine a well-functioning capital market. When covering major world trends in the development of capital markets. The problems and opportunities faced by Ukraine towards integration into the global capital market.
Keywords: integration, capital market modernization, financial capital, the real economy, globalization.

Завантажити статтю (pdf)