ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Коленда Н.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті з’ясовано сутність поняття безпеки. Досліджено підходи науковців до трактування економічної безпеки підприємства та соціальної, на основі чого виділено основні підходи та ознаки, а також сформовано авторське тлумачення цих понять. Аналіз та логічне узагальнення результатів дослідження дали змогу сформувати авторське трактування поняття «соціально-економічна безпека підприємства».
Ключові слова: безпека, економічна безпека, соціальна безпека, соціально-економічна безпека, загрози, ризики.

Коленда Н.В. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье выяснена сущность понятия безопасности. Исследованы подходы ученых к трактовке экономической безопасности предприятия и социальной, на основе чего выделены основные подходы и признаки, а также сформировано авторское толкование этих понятий. Анализ и логическое обобщение результатов исследования позволили сформировать авторскую трактовку понятия «социально-экономическая безопасность предприятия».
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, социальная безопасность, социально-экономическая безопасность, угрозы, риски.

Kolenda N.V. THE CONCEPT OF SOCIO-ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE
The essence of the concept of safety is found in the article. The scientists’ approaches to the interpretation of economic security and social are studied, based on what approaches and signs are selected and also author’s interpretation of these concepts is formed. The analysis and logical synthesis of research results allowed the author interpretation of concept of social and economic safety of enterprise.
Keywords: safety, economic security, social safety, socio-economic safety, threats, risks.

Завантажити статтю (pdf)