СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Іличок Б.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Національного університету «Львівська політехніка»

Статтю присвячено актуальним питанням забезпечення державою належних соціальних стандартів життя своїм громадянам. Дано характеристику офіційного рівня прожиткового мінімуму в Україні. Обґрунтовано, що держава знижує соціальні стандарти населення. Причиною зниження є дефіцит бюджетних коштів. Дефіцит є наслідком уникнення суб’єктів господарювання від оподаткування та неефективного використання коштів державного бюджету. Запропоновано резерви збільшення доходів державного бюджету й на цій основі підвищення рівня соціальних стандартів населення.
Ключові слова: соціальні стандарти, прожитковий мінімум, бідність, бюджетні кошти, доходи населення, уникнення оподаткування, соціальне забезпечення, соціальні гарантії.

Илычок Б.И. СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения государством необходимых социальных стандартов жизни своим гражданам. Дана характеристика официального уровня прожиточного минимума в Украине. Обосновано, что государство снижает социальные стандарты населения. Причиной снижения является дефицит бюджетных средств. Дефицит является следствием уклонения субъектов хозяйствования от налогообложения и неэффективного использования средств государственного бюджета. Предложены резервы увеличения доходов государственного бюджета и на этой основе повышения уровня социальных стандартов населения.
Ключевые слова: социальные стандарты, прожиточный минимум, бедность, бюджетные средства, доходы населения, уклонение от налогообложения, социальное обеспечение, социальные гарантии.

Ilychok B.I. SOCIAL STANDARDS OF UKRAINE: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR CHANGE
The article is devoted to essential issue of adequate social standards provided by the state. Characteristic of official subsistence level in Ukraine is presented. The state reduction of the social standards of the population is proved. The reason of reduction is budget deficit. The deficit is the result of avoiding tax payments and inefficient use of state budget. Reserves of increase state budget revenues and raising social standards are proposed.
Keywords: social standards, cost of living, poverty, budget money, income, tax evasion, social security, social guarantees.

Завантажити статтю (pdf)