МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ

Біль М.М.
кандидат наук з державного управління,
старший науковий співробітник, докторант
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України»

У статті досліджено етимологію поняття мобільності, узагальнено підходи до його трактування. Розкрито міждисциплінарний дискурс поняття мобільності. Запропоновано видовий розподіл мобільності, де основною класифікаційною ознакою виділено мету. Охарактеризовано основні види мобільності з окремою увагою на складники формування мобільності освітньої.
Ключові слова: мобільність, види мобільності, просторова мобільність, освітня мобільність, соціальна мобільність.

Биль М.М. МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
В статье исследована этимология понятия мобильности, обобщены подходы к его трактовке. Раскрыт междисциплинарный дискурс понятия мобильности. Предложено видовое распределение мобильности, где основным классификационным признаком выделена цель. Охарактеризованы основные виды мобильности с отдельным вниманием на составляющие формирования мобильности образовательной.
Ключевые слова: мобильность, виды мобильности, пространственная мобильность, образовательная мобильность, социальная мобильность.

Bil M.M. POPULATION MOBILITY: THEORETICAL ESSENCE AND SPECIFIC VARIETY
The etymology of mobility concept was investigated and the approaches to its treatment were generalized. The interdisciplinary discourse of mobility concept was disclosed. The species distribution of mobility, where the main classification criteria is the goal, was invited. The main types of mobility with a separate attention to the formation of educational mobility were described.
Keywords: mobility, types of mobility, spatial mobility, educational mobility, social mobility.

Завантажити статтю (pdf)