ADAPTIVE PROCESSES OF INTERNAL MIGRATION IN TERMS OF TRANSFORMATION OF REGIONAL LABOR MARKETS

Bachynska M.V.
Junior Researcher, PhD in Economics,
Junior Researcher of Department of Social and Humanitarian Development
of the Region in State Institution «Institute of Regional Research
named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

In the article the theoretical basis of adaptation processes internally displaced persons in the host society. Studied and improved definitions such as «adaptation», «social adaptation», «adaptation mechanisms». Grounded views of scientists and psychologists to study the process of adaptation of internally displaced persons in the new environment. Analyzed the number of internally displaced persons, their location and concentration in different regions of Ukraine. Highlight adaptive mechanisms and suggested adaptive model internally displaced persons in the host society. Described how the process of adaptation of internally displaced persons in various regions of Ukraine. Characterized specificity, socio-cultural traditions and peculiarities of the host region. The analysis projects that organize and ensure the adaptation and development of internally displaced persons in the region.
Keywords: adaptation, social adaptation, adaptive mechanisms, internally displaced persons, host society, adaptation model.

Бачинська М.В. АДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ
У статті визначено теоретичні основи адаптаційних процесів внутрішньо переміщених осіб у приймаючий соціум. Досліджено та вдосконалено такі дефініції, як «адаптація», «соціальна адаптація» «адаптаційні механізми». Обґрунтовано погляди вчених-психологів із вивчення процесу пристосування внутрішньо переміщених осіб у новому середовищі. Проаналізовано кількість внутрішньо переміщених осіб, їх розміщення та концентрація в різних регіонах України. Виділено адаптаційні механізми та запропоновано адаптаційну модель внутрішньо переміщених осіб у приймаючий соціум. Описано, як саме здійснюється процес пристосування внутрішньо переміщених осіб у різних регіонах України. Охарактеризовано специфіку, соціокультурні традиції та особливості приймаючого регіону. Проаналізовано проекти, які організовують і забезпечують процес адаптації, а також освоєння внутрішньо переміщених осіб у даному регіоні.
Ключові слова: адаптація, соціальна адаптація, адаптаційні механізми, внутрішньо переміщені особи, приймаючий соціум, адаптаційна модель.

Бачинская М.В. АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА
В статье определены теоретические основы адаптационных процессов внутренне перемещенных лиц в принимающий социум. Исследованы и усовершенствованы такие дефиниции, как «адаптация», «социальная адаптация» «адаптационные механизмы». Обоснованы взгляды ученых-психологов по изучению процесса приспособления внутренне перемещенных лиц в новой среде. Проанализировано количество внутренне перемещенных лиц, их размещение и концентрация в разных регионах Украины. Выделены адаптационные механизмы и предложена адаптационная модель внутренне перемещенных лиц в принимающий социум. Описано, как осуществляется процесс приспособления внутренне перемещенных лиц в различных регионах Украины. Охарактеризованы специфика, социокультурные традиции и особенности принимающего региона. Проанализированы проекты, которые организуют и обеспечивают процесс адаптации, а также освоение внутренне перемещенных лиц в данном регионе.
Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, адаптационные механизмы, внутренне перемещенные лица, принимающий социум, адаптационная модель.

Завантажити статтю (pdf)