ОЦІНКА ЯКОСТІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Курильців Р.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри земельного кадастру
Львівського національного аграрного університету

Стаття присвячена оцінці процесів системи державного адміністрування землекористування. Проаналізовано якість системи адміністрування землекористування за індикаторами надійності інфраструктури, транспарентності системи, цілісності охоплення, вирішення земельних спорів та рівного доступ до прав власності. Обґрунтовано шляхи її підвищення в загальному рейтингу Світового банку Doing Business.
Ключові слова: оцінка якості, інвестиційна привабливість, адміністрування землекористування, транспарентність, цілісність.

Курыльцив Р.М. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена оценке процессов системы государственного администрирования землепользования. Проанализировано качество системы администрирования землепользования за индикаторами надежности инфраструктуры, транспарентности системы, целостности охвата, разрешение земельных споров и равного доступ к правам собственности. Обоснованы пути ее повышения в общем рейтинге Мирового банка Doing Business.
Ключевые слова: оценка качества, инвестиционная привлекательность, администрирование землепользования, транспарентность, целостность.

Kuryltsiv R.M. EVALUATION OF THE QUALITY OF LAND ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE
The article is devoted to estimating of the processes of public land administration system. It is analyzed the quality of land administration system through the indicators of reliability of infrastructure, systems transparency, coherence of coverage, resolving land disputes and equal access to property rights. The ways of its improvement in the overall ranking of World Bank “Doing Business” is justified.
Keywords: quality evaluation, investment attraction, land administration, transparency, coherence.

Завантажити статтю (pdf)