СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Крохтяк О.В.
аспірант
Інституту агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України

У статті проаналізовано стан використання земель сільськогосподарського призначення Львівської області у 2005–2014 рр. Причинами, які погіршують стан використання земель сільськогосподарського призначення в області є деградація та розораність. Ці землі становлять понад 50% від загальної площі сільськогосподарських угідь. Зменшення площ сільськогосподарських земель відбувається за рахунок відведення їх для державних та громадських потреб.
Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, розораність сільськогосподарських угідь, деградація ґрунтів.

Крохтяк А.В. СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проанализировано состояние использования земель сельскохозяйственного назначения Львовской области в 2005–2014 гг. Причинами, которые ухудшают состояние использования земель сельскохозяйственного назначения в области является деградация и распашка. Эти земли составляют более 50% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Уменьшение площадей сельскохозяйственных земель происходит за счет отвода их для государственных и общественных нужд.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, распаханность сельскохозяйственных угодий, деградация почв.

Krokhtyak O.V. THE STATE OF USE OF AGRICULTURAL LAND IN LVIV REGION
The article analyzes the state of the agricultural land in the Lviv region 2005–2014 years. The causes that degrade the use of agricultural land in the area is plowed and degradation. These lands constitute more than 50% of the total area of agricultural land. The reduction of areas of agricultural land occurs at the expense of their removal to the state and public needs.
Keywords: agricultural land, land, agricultural land, the plowed agricultural land, soil degradation.

Завантажити статтю (pdf)