ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Вахович І.М.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів
Луцького національного технічного університету
Купира М.І.
аспірант кафедри фінансів
Луцького національного технічного університету

У статті проаналізовано стан бюджетного забезпечення розвитку регіонів України. Доведено, що бюджетний потенціал регіону характеризує потенційну можливість акумулювання фінансових ресурсів у бюджеті відповідного рівня. Досліджено реальний бюджетний потенціал, який фактично здатний сформувати та забезпечити регіон у визначених умовах. Виявлені диспропорції зумовлюють потребу перегляду регіональної політики бюджетного забезпечення, адже навіть достатність фінансових надходжень не призводить до покращення соціально-економічної ситуації в регіонах.
Ключові слова: бюджетний потенціал, бюджетне забезпечення, місцевий бюджет, доходи, видатки, самофінансування.

Вахович И.М., Купира М.И. ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
В статье проанализировано состояние бюджетного обеспечения развития регионов Украины. Доказано, что бюджетный потенциал региона характеризует потенциальную возможность аккумулирования финансовых ресурсов в бюджете соответствующего уровня. Исследован реальный бюджетный потенциал, который фактически способен сформировать и обеспечить регион в определенных условиях. Выявленные диспропорции обусловливают необходимость пересмотра региональной политики бюджетного обеспечения, ведь даже достаточность финансовых поступлений не приводит к улучшению социально-экономической ситуации в регионах.
Ключевые слова: бюджетный потенциал, бюджетное обеспечение, местный бюджет, доходы, расходы, самофинансирование.

Vakhovych I.М., Kupyra M.I. EVALUATION OF THE BUDGET PROVISION OF DEVELOPMENT OF REGIONS OF UKRAINE
The article analyzes the state of the budget ensuring regions of Ukraine. It is proved that fiscal potential of the region characterizing the potential accumulating financial resources in the budget of the appropriate level and investigated a real fiscal potential is actually able to form and provide the region with certain conditions. The identified cause the disproportions need to revision of regional policy budget provision, even after financial income the sufficiency does not lead to improvement socio-economic situation in the regions.
Keywords: budgetary potential, budgetary provision, the local budget, revenues, costs, self-financing.

Завантажити статтю (pdf)