ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛАСУНЯ»

Юдович А.С.
студентка
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Дєліні М.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Стаття присвячена актуальній темі невизначеності, що виникає в процесі прийняття управлінських рішень. Сформовано визначення основного поняття дослідження – «управлінські рішення в умовах невизначеності». Проаналізовано критерії прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Запропоновано шляхи оптимізації факторів невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: невизначеність, ризик, управляння, управлінське рішення, умови невизначеності.

Юдович А.С., Делини М.Н. ПРОЦЕСC ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛАСУНЯ»
Статья посвящена актуальной теме неопределенности, возникающей в процессе принятия управленческих решений. Сформировано определения главного понятия исследования – «управленческие решения в условиях неопределенности». Проанализированы критерии принятия управленческих решений в условиях неопределенности. Предложены пути оптимизации факторов неопределенности в процессе принятия управленческих решений.
Ключевые слова: неопределенность, риск, управление, управленческое решение, условия неопределенности.

Yudovich A.S., Dielini M.M. THE PROCESS OF MANAGEMENT DECISIONS UNDER UNCERTAINTY ON EXAMPLE OF «LASUNYA»
The article is devoted to the topic of uncertainty that is arosen in decision-making. Formed determine of the basic concept of the study – «management decisions under uncertainty». Analyzed the criteria of decision-making under uncertainty. The ways of optimizing uncertainty in decision-making are proposed.
Keywords: uncertainty, risk, management, management decisions, conditions of uncertainty.

Завантажити статтю (pdf)