ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

Сімкова Т.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Національного авіаційного університету
Кириченко А.І.
студентка
Національного авіаційного університету

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку та функціонування систем управління якістю вітчизняних підприємств за рахунок впровадження міжнародних стандартів якості. Визначено основні стандарти якості, що впливають на розвиток систем якості на підприємствах. Проаналізовано та систематизовано тенденції розвитку систем якості з урахуванням застосування світових стандартів. Побудовано концептуальну модель вдосконалення розвитку систем управління якістю на підприємствах України.
Ключові слова: стандарт, якість, конкурентоспроможність, управління якістю, сертифікат, забезпечення якості продукції, контроль якості.

Симкова Т.А., Кириченко А.И. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
Статья посвящена актуальной проблеме развития и функционирования систем управления качеством отечественных предприятий за счет внедрения международных стандартов качества. Определены основные стандарты качества, влияющие на развитие систем качества на предприятиях. Проанализированы и систематизированы тенденции развития систем качества на основе применения мировых стандартов. Построено концептуальную модель совершенствования развития систем управления качеством на предприятиях Украины.
Ключевые слова: стандарт, качество, конкурентоспособность, управление качеством, сертификат, качества продукции, контроль качества.

Simkova T.O., Kirichenko A.I. TRENDS OF UKRAINE’ QUALITY MANAGEMENT THROUGH THE INTRODUCTION OF WORLD’S STANDARDS
The article is due to the development’ and quality management systems’ activity of domestic enterprises’ issue through the introduction of international quality standards. The basic quality standards that affect the development of quality systems in enterprises. It was analyzed and systematized trends of quality systems, taking into account the use of international standards. It was built a conceptual model of improvement of quality management systems in the Ukraine.
Keywords: standard, quality, competitiveness, quality management certificate, quality assurance, quality control.

Завантажити статтю (pdf)