ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «EXXONMOBIL» ТА НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНА» В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Савченко Т.Г.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування
ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету
Бондаренко Р.Р.
студентка
ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету

У статті досліджено інформаційну прозорість НАК «Нафтогаз Україна» та корпорації «ExxonMobil», як одну із основних передумов забезпечення ефективного суспільного контролю за діяльністю спрямованою на практичну реалізацію стратегії сталого розвитку. Оцінка транспарентності здійснена на основі опублікованої на офіційних сайтах підприємств інформації із використанням засобів контент-аналізу та індексного методу.
Ключові слова: транспарентність, нафтогазові компанії, сталий розвиток, політика прозорості, світовий досвід.

Савченко Т.Г., Бондаренко Р.Р. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ КОРПОРАЦИИ «EXXONMOBIL» И НАК «Нафтогаз УКРАИНЫ» КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЯ
В статье исследована информационная прозрачность НАК «Нафтогаз Украина» и корпорации «ExxonMobil», как одну из основных предпосылок обеспечения эффективного общественного контроля за деятельностью, которая направлена на практическую реализацию стратегии устойчивого развития. Оценка транспарентности осуществлена на основе опубликованной на официальных сайтах компаний информации с использованием средств контент-анализа и индексного метода.
Ключевые слова: транспарентность, нефтегазовые компании, устойчивое развитие, политика прозрачности, мировой опыт.

Savchenko T.G., Bondarenko R.R. COMPARATIVE ASSESSMENT OF TRANSPARENCY OF CORPORATE «EXXON MOBIL» CORPORATION AND «NAFTOGAZ UKRAINE» IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The information transparency is the main premise for social control over the activities of enterprises. Therefore, the article explores transparency «Naftogaz Ukraine» and the corporation «ExxonMobil» in terms of sustainable development. The assessment we made based on the content analysis of the information from companies websites and using the index method.
Keywords: transparency, oil and gas companies, sustainable development, policy transparency, global experience.

Завантажити статтю (pdf)