КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАПАСІВ

Русановська О.А.
кандидат економічних наук,
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено наявність системи обліку логістичних витрат на підприємствах, встановлено відсутність повної інформації про логістичну діяльність підприємства, обґрунтовано потребу кількісного оцінювання логістичних операцій підприємства, встановлено необхідність зведення оцінок логістичних операцій до єдиного показника з метою їхнього порівняння та узагальнення.
Ключові слова: логістичні процеси, запаси, ефективність логістичної діяльності, облік логістичних витрат, кількісна оцінка.

Русановская О.А. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ
Исследовано наличие системы учета логистических затрат на предприятиях, установлено отсутствие полной информации облогистической деятельности предприятия, обоснована необходимость количественного оценивания логистических операций предприятия,установлена необходимость возведения оценок логистических операций к единому показателю с целью их сравнения и обобщения.
Ключевые слова: логистические процессы, запасы, эффективность логистической деятельности, учет логистических издержек, количественная оценка.

Rusanovska O.A. QUANTITATIVE ASSESSMENT OF LOGISTICS STOCKS
The availability of accounting logistics costs in companies has been investigated. Lack of complete information about the logistics activities of the company has been established, the need for quantitative evaluation of company logistics operations has been grounded,the necessity of construction of estimates of logistics operations to a single figure for the purpose of their comparison and generalization has been established.
Keywords: logistics processes, stocks, efficiency of logistics, logistics cost accountingand quantitative evaluation.

Завантажити статтю (pdf)