ТОЧКОВО-МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Польова Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту
Черкаської філії ПВНЗ «Європейського університету»
Кулик Я.О.
старший викладач кафедри менеджменту
Черкаської філії ПВНЗ «Європейського університету»

Досліджуються базові підходи до навчання та розвитку персоналу на підприємствах України. В статті досліджується взаємозалежність конкурентоспроможності підприємства від якості навчання та розвитку персоналу. Досліджено сучасні форми та методи навчання персоналу, які сприяють підвищенню продуктивності праці працівників підприємства.
Ключові слова: персонал, трудовий потенціал, продуктивність праці, тренінг, система мотивації, внутрішня мотивація, модуль, модульна методика, модульні блоки, професійна компетентність.

Полевая Н.М., Кулик Я.О. ТОЧЕЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Исследуются базовые подходы к обучению и развития персонала на предприятиях Украины. В статье исследуется взаимозависимость конкурентоспособности предприятия от качества обучения и развития персонала. Исследованы современные формы и методы обучения персонала, которые способствуют повышению производительности труда работников предприятия.
Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, производительность труда, тренинг, система мотивации, внутренняя мотивация, модуль, модульная методика, модульные блоки, профессиональная компетентность.

Polova N.M., Kulyk Ya.O. POINT-MODULAR TRAINING OF THE PERSONNEL
Examines basic approaches to training and staff development at the enterprises of Ukraine. The article examines the interdependence of enterprise competitiveness on the quality of teaching and staff development. Researched modern forms and methods of staff training, which contribute to increasing the productivity of the employees.
Keywords: personnel, labor potential, productivity, training, motivation, internal motivation, module, modular methodology, modular units, professional competence.

Завантажити статтю (pdf)