КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Письменна О.О.
асистент кафедри економіки та підприємництва імені Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України

У статті представлено методичний інструментарій оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на етапі стратегічного аналізу при розробці кадрової стратегії підприємства. Запропоновано здійснювати емпіричну оцінку коректності інформації за критеріями повноти, ідентичності, актуальності та наведено математичний апарат оцінки значущості (предикативності) й мінливості (волатильності) факторів для підвищення обґрунтованості стратегічних кадрових альтернатив.
Ключові слова: кадрова стратегія, стратегічний аналіз, фактор, предикативність, мінливість.

Письменная А.А. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье представлен методический инструментарий оценки факторов внешней и внутренней среды на этапе стратегического анализа при разработке кадровой стратегии предприятия. Предложено осуществлять эмпирическую оценку корректности информации по критериям полноты, идентичности, актуальности и приведен математический аппарат оценки значимости (предикативности) и изменчивости (волатильности) факторов для повышения обоснованности стратегических кадровых альтернатив.
Ключевые слова: кадровая стратегия, стратегический анализ, фактор, предикативность, изменчивость.

Pysmenna О.О. THE TECHNOLOGY OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT FACTORS FOR HR STRATEGY DEVELOPING
In the article the methodical tool of quantitative analysis of internal and external environment factors for HR strategy developing is presented. It is suggested to carry out the empiric estimation of data, that tests factors of external and internal environment on such parameters as plenitude, identity and actuality. And the second step of data analysis is determining predicativity and volatility for increasing HR strategy foundation.
Keywords: HR strategy, strategic analysis, factor, predicativity, volatility.

Завантажити статтю (pdf)