РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мохонько Г.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Хілько А.О.
студент
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті досліджено вплив стратегічного управління на функціонування підприємств фармацевтичної промисловості, визначено основні проблеми функціонування фармацевтичних підприємств України та перспективи їх розвитку. Проаналізовано підходи до визначення категорії «стійкий розвиток». Окреслено принципи та функції стратегічного управління підприємством. Розроблено алгоритмічну моделі стратегічного управляння стійким розвитком фармацевтичного підприємства, описано процес послідовності здійснення стратегічного управління. Виявлено основні проблеми застосування запропонованої моделі стратегічного управління стійким розвитком.
Ключові слова: стійкий розвиток, забезпечення стійкого розвитку підприємства, стратегічне управління, фармацевтична промисловість.

Мохонько Г.А., Хилько А.А. РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье исследовано влияние стратегического управления на функционирование предприятий фармацевтической промышленности, определены основные проблемы функционирования фармацевтических предприятий Украины и перспективы их развития. Проанализированы подходы к определению категории «устойчивое развитие». Определены принципы и функции стратегического управления предприятием. Разработана алгоритмическая модель стратегического управления устойчивым развитием фармацевтического предприятия, описан процесс последовательности осуществления стратегического управления. Выявлены основные проблемы применения предложенной модели стратегического управления устойчивым развитием фармацевтического предприятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие, обеспечение устойчивого развития предприятия, стратегическое управление, фармацевтическая промышленность.

Mokhonko G.A., Hilko А.А. ROLE STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY
The article studied the effect of strategic management in the operation of the pharmaceutical industry, identified basic problems of functioning of the Ukrainian pharmaceutical companies and their development prospects. Analyzed approaches to the definition of "sustainable development" category. Defined principles and functions strategic management. Developed algorithmic model of the strategic management of sustainable development of the pharmaceutical company, describes the process sequence of the strategic management. Identified basic problems of application of the proposed model of the strategic management of sustainable development of the pharmaceutical company.
Keywords: sustainable development, sustainable development of the enterprise, strategic management, the pharmaceutical industry.

Завантажити статтю (pdf)