ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Киризюк С.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

У дослідженні проаналізовано ініціативи стосовно формалізації особистих селянських господарств у сучасному інституційному середовищі. Здійснено оцінку витрат, пов’язаних із запровадженням регулювання діяльності сімейних фермерських господарств як фізичних осіб-підприємців. Запропоновано альтернативний варіант урегулювання їх діяльності, що забезпечує рівні з іншими сільськогосподарськими виробниками конкурентні умови господарювання сімейних фермерських господарств.
Ключові слова: особисте селянське господарство, сімейне фермерське господарство, фізична особа-підприємець.

Киризюк С.В. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В исследовании проанализированы инициативы касательно формализации личных крестьянских хозяйств в современной институциональной среде. Проведена оценка издержек, возникающих вследствие внедрения регулирования деятельности семейных фермерских хозяйств в качестве физических лиц-предпринимателей. Предложен альтернативный вариант урегулирования их деятельности, который обеспечивает равные с другими сельскохозяйственными производителями конкурентные условия хозяйствования семейных фермерских хозяйств.
Ключевые слова: личные крестьянские хозяйства, семейное фермерское хозяйство, физическое лицо-предприниматель.

Kyryzuik S.V. OUTLOOK DIAGNOSIS FOR INSTITUTIONALIZATION OF FARMING HOUSEHOLD
In the investigation we analyzed the initiatives for the formalization of farming households in the current institutional environment. It was evaluated the costs of farming household, registered as a private entrepreneur. There was developed the alternative mechanism, which is provided competitive conditions for family farms compare to other agricultural producers.
Keywords: farming household, family farms, individual entrepreneur.

Завантажити статтю (pdf)