СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кавтиш О.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і підприємництва
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Трохименко М.Ю.
студент
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

У статті розкрито стратегічні напрями ефективного управління прибутковістю промислових підприємств. Також визначено, що головною задачею сучасного розвитку економіки є опанування підприємцями азами ефективного управління підприємством, зокрема азами прибутковості, що стане потужним важелем розвитку економіки України загалом.
Ключові слова: управління прибутковістю, рентабельність підприємств, фінансові результати, центри відповідальності, аналіз прибутку.

Кавтыш О.П., Трохименко М.Ю. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье раскрыты стратегические направления эффективного управления доходностью промышленных предприятий. Также определено, что главной задачей современного развития экономики является овладение предпринимателями азами эффективного управления предприятием, в частности азами доходности, что станет мощным рычагом развития экономики Украины в целом.
Ключевые слова: управление доходностью, рентабельность предприятий, финансовые результаты, центры ответственности, анализ прибыли.

Kavtysh O.P., Trokhymenko M.Y. THE STRATEGIC DIRECTION OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF INDUSTRY PROFITABILITY
The article deals with the strategic direction effectively manage the profitability of enterprises. Also it determined that the main task of modern economic development is to master the basics of entrepreneurs effective business management, in particular the basics of profitability that would be a powerful lever for the development of the Ukrainian economy as a whole.
Keywords: yield management, profitability of enterprises, financial results, responsibility centers, profit analysis.

Завантажити статтю (pdf)