ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Згурська О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Державного університету телекомунікацій

У статті розкрито економічну сутність категорії «ресурсний потенціал аграрного підприємства», виділено його складові елементи, наведено їх характеристику. Досліджено механізм та принципи формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств, його склад та структуру в підприємствах Чернігівської області, визначено внутрішні та зовнішні чинники розвитку. Визначено основні напрями впливу інформаційного суспільства на формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств, з одного боку, та вплив ресурсного потенціалу на розвиток інформаційного суспільства, з іншого боку, з метою раціонального використання потенційних можливостей підприємства в умовах формування інформаційного суспільства.
Ключові слова: аграрне підприємство, ресурси, ресурсний потенціал, економічна ефективність, інформаційне суспільство, сільськогосподарське виробництво.

Згурская О.М. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В статье раскрыта экономическая сущность категории «ресурсный потенциал аграрного предприятия», выделены его составные элементы, приведена их характеристика. Исследованы механизм и принципы формирования ресурсного потенциала аграрных предприятий, его состав и структура в предприятиях Черниговской области, определены внутренние и внешние факторы развития. Определены основные направления влияния информационного общества на формирование ресурсного потенциала аграрных предприятий, с одной стороны, и влияние ресурсного потенциала на развитие информационного общества, с другой стороны, с целью рационального использования потенциальных возможностей предприятия в условиях формирования информационного общества.
Ключевые слова: аграрное предприятие, ресурсы, ресурсный потенциал, экономическая эффективность, информационное общество, сельскохозяйственное производство.

Zgurskaya O.M. FEATURES OF FORMATION OF RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE INFORMATION SOCIETY
The article reveals the essence of economic categories “resource potential of the agricultural enterprises”, highlighted its components is given their characteristics. To investigate the mechanisms and principles of the resource potential of agricultural enterprises, its composition and structure of enterprises in Chernihiv region, defined by internal and external factors of development. The basic directions of influence of the information society on the formation of the resource potential of agricultural enterprises on the one hand, and the impact of the resource potential for the development of the information society, on the other hand, for the purpose of rational use of the potential of the enterprise in the conditions of formation of information society.
Keywords: agricultural enterprise, resources, resource potential, cost effectiveness, information society, agriculture.

Завантажити статтю (pdf)