СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Єпіфанова І.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту
Вінницького національного технічного університету

Стемблевська О.Г.
студентка
Вінницького національного технічного університету

У статті систематизовано сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України. Систематизовано підходи до визначення сутності поняття «оптимізація капіталу», досліджено фактори впливу на ефективність формування капіталу підприємств кондитерської галузі України. Сформовано напрями підвищення якості структури капіталу.
Ключові слова: власний капітал, залучений капітал, структура капіталу, оптимізація структури капіталу.

Епифанова И.Ю., Стемблевская Е.Г. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
В статье систематизированы современные подходы к анализу эффективности оптимизации структуры капитала предприятий кондитерской отрасли Украины. Систематизированы подходы к определению сущности понятия «оптимизация капитала», исследованы факторы влияния на эффективность формирования капитала предприятий кондитерской отрасли Украины. Сформированы направления повышения качества структуры капитала.
Ключевые слова: собственный капитал, привлеченный капитал, структура капитала, оптимизация структуры капитала.

Yepifanova I.Yu., Stemblevska O.G. MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE AT ENTERPRISES OF CONFECTIONERY BRANCH OF UKRAINE
In article modern approaches to the analysis of efficiency optimization the structure of the capital at the enterprises of confectionery branch of Ukraine are systematized. Approaches to determination the essence of the concept “optimization of the capital” are systematized; factors of influence on efficiency of formation of the capital at the enterprises of confectionery branch of Ukraine are investigated. The directions of improvement quality of capital’s structure are created.
Keywords: own capital, attracted capital, structure of the capital, optimization of structure of the capital.

Завантажити статтю (pdf)